Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) «Ένταξη για ‘Ολους» στο Δήμο Αθήνας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», Δράση 3: τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Θεματικός άξονας προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δικαιούχος φορέας: Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟ-ΔΡΑΣΗ
Μέλη σύμπραξης: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη- ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. (συντονιστής), Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών- Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ, Κ.Ε.Κ. Διάσταση Α.Ε., Σύνδεσμος Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης- ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ., Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων- ΚΕΚΔΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking). Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της περιοχής της Αθήνας και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας. Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Το παραγόμενο προϊόν του Έργου θα είναι ένα τοπικό Δίκτυο Επιχειρήσεων (Learning Network), το οποίο θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης. Το Δίκτυο θα υποστηριχθεί μέσω των δράσεων του Σχεδίου ώστε να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης με προοπτικές διατήρησής τους στην παρούσα οικονομική συγκυρία, να βελτιωθεί με συστηματικό τρόπο η ανταγωνιστικότητα των μελών του και να συνεχίσει τη δράση του και μετά την ολοκλήρωση του παρόντος Σχεδίου. Η ομάδα- στόχος αφορά 100 άτομα τα οποία θα προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια.

Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 4.1.Β/12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή και πολυπολιτισμική κοινωνία
Η διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης απέναντι στις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση στα κράτη μέλη της Ε.Ε., δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση και προώθηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Η ομαλή ενσωμάτωση των ατόμων που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, παραμένει ουσιαστικό διακύβευμα για τις σύγχρονες κοινωνίες, προσδίδοντας εξέχουσα σημασία στην ανάπτυξη κοινών δράσεων σε βάθος χρόνου, την ανταλλαγή εμπειριών, τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στη δυναμική της δικτύωσης και της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., και η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ, συνεργάζονται και υλοποιούν με τη συγχρηματοδότηση κοινοτικών και εθνικών πόρων, τη Δράση 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ).

Στόχος είναι η λειτουργία, η διεύρυνση και η δραστηριοποίηση του Δικτύου Συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί και αποτελείται από εκπροσώπους των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων των κρατών μελών, ώστε να αποκτήσει μια νέα δυναμική ως ένα forum σταθερής ανταλλαγής απόψεων, συζήτησης, αμοιβαίας μάθησης και μεταφοράς γνώσης.

Για την ενίσχυση του Δικτύου Συνεργασίας, το Έργο περιλαμβάνει δράσεις.

Το Έργο αποτελεί συνέχεια των Δράσεων Δημιουργίας και Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών – ΣΕΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το 2012 και 2013 αντίστοιχα.

Γιατί τα ΣΕΜ οφείλουν και πρέπει να παραμείνουν ζωντανό κύτταρο των τοπικών κοινωνιών, μέσα από την καταξίωση του θεσμού και την ενίσχυση του ρόλο τους.

Έτσι, μετουσιώνεται το σύνολο της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί, σε έναν ασφαλή δρόμο για την εφαρμογή πρότυπων παραδειγμάτων αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Έτσι, επιτυγχάνεται στην πράξη αρμονική συνύπαρξη στους κόλπους μια ανοιχτής, πολυπολιτισμικής και δημοκρατικής κοινωνίας.

Διακρατική Τεχνική Συνάντηση Καλής Πρακτικής για τα ΣΕΜ στη Βιέννη

Στις 9 & 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη Τεχνική Συνάντηση στη Βιέννη με συμμετοχή εκπροσώπων των ΣΕΜ και Τοπικών Αρχών  από τους Δήμους Αγίων Αναργύρων, Πάτρας, Ηλιούπολης, Ερμούπολης Σύρου, Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας και Νέας Σμύρνης καθώς και φορέων Ευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στόχος της Συνάντησης ήταν η προβολή και η διάδοση Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και η ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Τεχνική Συνάντηση στη Βιέννη έγινε στο πλαίσιο τη Δράσης 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ) και υλοποιείται από την  Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ, με τη συγχρηματοδότηση κοινοτικών και εθνικών πόρων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΕΝΝΗ

Διακρατικό Εργαστήρι Καλών Πρακτικών για τα ΣΕΜ στη Βαρκελώνη

Στις 23 & 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στnν Βαρκελώνη Διακρατικό Εργαστήριο Παρουσίασης Καλών Πρακτικών με συμμετοχή εκπροσώπων των ΣΕΜ και Τοπικών Αρχών από τους Δήμους Αγίων Αναργύρων, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και φορέων Ευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στόχος της Συνάντησης ήταν η προβολή και η διάδοση Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και η ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το διαρκατικό Εργαστήριο στη Βαρκελώνη έγινε στο πλαίσιο τη Δράσης 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ) και υλοποιείται από την  Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ, με τη συγχρηματοδότηση κοινοτικών και εθνικών πόρων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεματικό Εργαστήριο
«Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Ένταξης: Η Ελληνική Εμπειρία»
Διοργανώνεται στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, με τη συνεργασία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Εργαστήριο Διαβούλευσης – Workshop με θέμα: «Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Ένταξης: Η Ελληνική Εμπειρία»

Το Εργαστήριο Διαβούλευσης σχεδιάστηκε και διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (4.1.β/12) του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Εστιάζει στη λειτουργία αλλά και περαιτέρω ενίσχυση του Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων,
προβληματισμών, αλλά και καλών πρακτικών σε θέματα μετανάστευσης και ομαλής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Αγίων Αναργύρων – Καματερού, κ. Νικόλαος Παντελιάς.

Το Workshop διαρθρώνεται σε δύο θεματικές ενότητες ως εξής:
Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης
– Υπηρεσίες & Προγράμματα για την προαγωγή της ενσωμάτωσης των μεταναστών στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αγγελική Οικονομοπούλου, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αγίων Αναργύρων –
Καματερού.

– Η εμπειρία Καλής Πρακτικής από την Αυστρία: από το πρόβλημα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρέμβασης, Christoph Planitzer, Administration Lower Austria, Coordination of Measures for Integration.

– Τοπικά Σχέδια Δράσης & Επιχειρηματικότητα των μεταναστών, Delia Stefenel, University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania.
– Ανάγκες των μεταναστών και ο ρόλος των μεταναστευτικών οργανώσεων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων Δράσης, Παρεμβάσεις – Τοποθετήσεις εκπροσώπων μεταναστευτικών
οργανώσεων του Νομού Αττικής.

Τις εργασίες θα συντονίσει ο εμπειρογνώμονας κ. Χαράλαμπος Γραμματικόπουλος, από την Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

Η διοργάνωση Θεματικών Εργαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βαρκελώνη, Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Δήμος Πατρέων) αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις του Έργου. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται το βήμα για ένα γόνιμο διάλογο, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση ζητημάτων
που αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση των ενταξιακών πολιτικών, καθώς και τη διαχείριση των πόρων για τη χρηματοδότησή τους.

Το Έργο υλοποιείται από την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη –
ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., την Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. και την Αναπτυξιακή
Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Δράση 4.1./12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασία», Έργο 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας
μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο»
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους.

Το Έργο 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2012 (Δράση 4.1.β/12)  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και χρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) «Δημιουργικοί Μεταμορφισμοί στην Αγορά Εργασίας» στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», Δράση 3: τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Θεματικός άξονας προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο & το υπουργείο εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Δικαιούχος φορέας: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνέργια για τη Μεταμόρφωση
Μέλη σύμπραξης: Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών PCM Ε.Π.Ε. (συντονιστής), Δήμος Μεταμόρφωσης, Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη- ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε., Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής- Πειραιώς, 01 Πληροφορική Εκπαιδευτική Α.Ε. και το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας.

Κύριο σημείο της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking). Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της περιοχής παρέμβασης και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας. Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) «Μαζί για Δουλειά» στο Δήμο Καλλιθέας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», Δράση 3: τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Θεματικός άξονας προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δικαιούχος φορέας: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ορίζοντες Απασχόλησης
Μέλη σύμπραξης: Αθηναϊκή Αναπτυξιακή- Σύμβουλοι Διοίκησης και Ανάπτυξης Α.Ε. (συντονιστής), Δήμος Καλλιθέας, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας- ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη- ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. και Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε..

Κύριο στοιχείο για το έργο, αποτελεί η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη των ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και των επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και υποστηρίζονται μέσω των δυνατοτήτων του έργου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Ωφελούμενοι του Τοπικού Σχεδίου Δράσης στην Καλλιθέα, θα είναι 100 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. που εντάσσονται στις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Αμ.Ε.Α., Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια).

Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Σ.E.Μ. και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 4.1.Β/11

Εταίροι: Διάσταση Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ), Επιστημονική Εταιρία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ) & Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφηση & Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ ΑΕ)

 Αναθέτων φορέας: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Υπουργείο Εσωτερικών.

Το έργο 4.1.Β/11 «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο ΕΕ και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υπάγεται στην Προτεραιότητα 4 «ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Υπουργείο Εσωτερικών.Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο ΕΕ και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το  έργο  επιδιώκει ειδικότερα-μέσω μιας σειράς αλληλο-ενισχυόμενων και αλληλο-συμπληρώμενων δράσεων: α) να ενισχύσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών, β) να ενθαρρύνει τη διάχυση της γνώσης, γ) να ενισχύσει τους μηχανισμούς σχεδιασμού και εφαρμογής των σχετικών πολιτικών, δ) να ενθαρρύνει την εν δυνάμει ανάπτυξη κοινών δράσεων και ε) να προωθήσει με συστηματικό τρόπο τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών για την ενσωμάτωση των υ.τ.χ. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται  α) η προβολή του ρόλου που διαδραματίζουν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η ανάδειξη του έργου τους, β) η καταγραφή καινοτόμων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο και γ) η διάδοση βέλτιστων πρακτικών των φορέων για την ένταξη των Υ.Τ.Χ.

Η συνεργασία των φορέων  αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την επιτυχή υλοποίηση προγενέστερων προγραμμάτων του ΕΤΕ και ειδικότερα τα έργα 4.1/10 και 1.4/09 σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τις επόμενες δράσεις:

– Ανάπτυξη Δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο ΕΕ και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

–  Οργάνωση 5 Εργαστηρίων Διαβούλευσης (Workshops)

–  Συγγραφή  4 θεματικών Οδηγών

Πρακτικές, ειδικά ζητήματα ένταξης στην αγορά εργασίας όπως η αναγνώριση των δεξιοτήτων, πρακτικές για την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, ζητήματα φύλου.

–  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διάδρασης

Η ανάπτυξη και η λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας επικοινωνίας-συμμετοχής (eΣυμμετέχω) θα αξιοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία λογισμικού για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συμμετοχής των μελών του Δικτύου, την τεκμηρίωση των δράσεων του και την υποστήριξη κοινών δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας του.

–  Έκθεση Συμπερασμάτων του Δικτύου

Καταγραφή και σύνθεση των προβληματισμών, των πορισμάτων και των προτάσεων που θα προκύψουν από τις εργασίες του δικτύου με στόχο τη συμβολή στο διάλογο και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πεδίο της ένταξης του μεταναστευτικού πληθυσμού.

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στον Δήμο Καλλιθέας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Θεματικός ‘Αξονας Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δικαιούχος φορέας: Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας για την Καλλιθέα”
Μέλη σύμπραξης: Δήμος Καλλιθέας, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη ΕΠΕΚΣΑ, Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ, PCM Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ, Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Σύμβουλοι Διοίκησης και Ανάπτυξης ΑΕ

Κύριος στόχος του έργου είναι η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων αλλά και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking).

Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της περιοχής παρέμβασης και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας. Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Τοπικό σχέδιο δράσης (Τοπ.Σ.Α.) για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε «πράσινα» επαγγέλματα

Αναθέτων οργανισμός: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
Δικαιούχος φορέας: ΑΣ Πράσινη Ανάκαμψη Ν. Καβάλας
Μέλη σύμπραξης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας ΑΕ- ΑΕΝΑΚ (Συντονιστής), Αναπτυξιακή Καβάλας ΟΤΑ Α.Ε., Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας-  ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Δήμος Παγγαίου, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος Πολιτισμού Αθλητισμού Νέστου ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.- ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ, Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Καβάλας, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, EDISINET K.E.K. A.E., Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α), Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, Επιμελητήριο Καβάλας, Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας, Σύλλογος ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
Περίοδος υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012- Απρίλιος 2014

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ανέργων της περιοχής παρέμβασης σε παραγωγικές δραστηριότητες που βασίζονται στην αξιοποίηση πρώτων υλών που είναι διαθέσιμες στην περιοχή παρέμβασης (Νομός Καβάλας) και έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικής δράσης. Κλάδος αναφοράς είναι ο δυναμικός κλάδος της πράσινης οικονομίας. Ειδικότερα αποσκοπεί στην: α) Ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα της αξιοποίησης του δασικού πλούτου της περιοχής παρέμβασης (Νομός Καβάλας), β) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των καινοτόμων γεωργικών καλλιεργειών, γ) Αξιοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων και προώθηση ειδικών ενεργειακών καλλιεργειών για την παραγωγή βιομάζας, δ) Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων γύρω από την εμπορία και διάθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων ε) Κατάρτιση/ επιμόρφωση στους δασικούς συνεταιρισμούς, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις εμπορικές επιχειρήσεις αγροτικού προσανατολισμού (εμπορία/ διάθεση αγροτικών προϊόντων, πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων). Ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά των επαγγελματικών/ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις οποίες θα εκπαιδεύονται οι ωφελούμενοι, θα προωθείται το αντίστοιχο μοντέλο απασχόλησης/ επιχειρηματικής δραστηριότητας: συνεταιριστικές συμπράξεις, ατομικές επιχειρήσεις, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, προτεραιότητα της Πράξης είναι η δημιουργία ενός (1) δασικού συνεταιρισμού εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και μίας (1) κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με αντικείμενο που θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι ανάλογα με τα ενδιαφέροντα που θα αναδειχθούν από τις δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται στα 130 άτομα.

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στον Δήμο Γλυφάδας – Πρόσκληση Επιλαχόντων Ωφελούμενων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Θεματικός ‘Αξονας Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δικαιούχος φορέας:
Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Κοινωνική Συν-Εργασία”
Μέλη σύμπραξης:
Δήμος Γλυφάδας, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – ΕΒΕΑ, Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη – ΕΠΕΚΣΑ, Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Σύμβουλοι Διοίκησης & Ανάπτυξης ΑΕ, Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ

Κύριο σημείο της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking).

Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της Γλυφάδας και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας. Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναίκειων οργανώσεων)» (‘Α και Β’ κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: 2012-  2013

Το Σχέδιο  Δράσης «ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. Οι μετανάστριες γυναίκες γυρίζουν την πλάτη στην αδήλωτη εργασία» αποσκοπεί στην  προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στην εργασία των γυναικών μεταναστριών μέσω της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Με τις προβλεπόμενες  δράσεις επιδιώκεται η ενίσχυση της ισότητας των φύλων και η  αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  επιμέρους δράσεις σε δύο επίπεδα:
1) Παροχή Συμβουλευτικής. Η συμβουλευτική  παρέχεται 4 φορές την εβδομάδα από εξειδικευμένο Σύμβουλο. Παράλληλα,  δίνεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσης- παροχής συμβουλευτικής από το εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα σε καθημερινή βάση.
2) Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των γυναικών μεταναστριών οι οποίες περιλαμβάνουν την διενέργεια ενημερωτικής καμπάνιας, την διοργάνωση δυο (2) ημερίδων και τριών (3) Workshops στους Δήμους Αθήνας, Κορυδαλλού και Περιστερίου.
Εργαστήρι με θέμα «Εργασία και γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη οργανώνει εργαστήρι με θέμα «Εργασία και γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Η επιστημονική αποτύπωση» την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17.00-20.00 στην Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Συγγρού 134, 4ος όροφος. Το πρόγραμμα

Εργαστήρι με θέμα: «Εργασία και Γυναικεία Μετανάστευση, Εμπειρικές μαρτυρίες»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε και να συμμετάσχετε στο Εργαστήρι που διοργανώνει με θέμα: «Εργασία και Γυναικεία Μετανάστευση, Εμπειρικές μαρτυρίες» την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013, ώρα 7:00μ.μ.Πνευματικό κέντρο Δήμου Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη & Καρυταίνης 4, Κορυδαλλός).

Ημερίδα με θέμα: «Μετανάστευση και Φύλο. Aπό την Αδήλωτη Εργασία στην Ένταξη»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε και να συμμετάσχετε στην Ημερίδα που διοργανώνει με θέμα: «Μετανάστευση και Φύλο. Aπό την Αδήλωτη Εργασία στην Ένταξη» την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013, ώρα 16.00-21.00. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ (Χαρ. Τρικούπη 1 & Λαγουμιτζή, Αθήνα).

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
    a. Δ. Αβαρκιώτης
    b. Μ. Χάλαρης
    c. N. Καμπούρη
    d. Δ. Παρσάνογλου
    e. Μ. Παπαγιαννοπούλου

Γ΄Εργαστήρι με θέμα: «Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία στην Ελλάδα της Κρίσης. Προβλήματα της Δεύτερης Γενιάς»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε και να συμμετάσχετε στο Γ’ Εργαστήρι που διοργανώνει με θέμα: «Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία στην Ελλάδα της Κρίσης.Προβλήματα της Δεύτερης Γενιάς» την Τετάρτη 2  Απριλίου 2014, ώρα 17.00-21.00 μ.μ. Γραφεία ΕΠΕΚΣΑ, (Κλεισόβης 12, 5ος Όροφος, ΠΛ. Κάνιγγος, Αθήνα)

Ημερίδα με θέμα «Φύλο, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Μετανάστριες. Εργαζόμενες και Κοινωνικές Επιχειρήσεις»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη διοργανώνει   Ημερίδα  με θέμα «Φύλο, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Μετανάστριες. Εργαζόμενες και Κοινωνικές Επιχειρήσεις», την Δευτέρα  12  Μαΐου 2014, ώρα 17.00-21.00 στην  Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ,  Χαρ.Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή. Η Ημερίδα, έχει  ως σκοπό να παρουσιάσει τις δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες, και κυρίως οι μετανάστριες,  να εργασθούν νόμιμα και  να επιχειρήσουν δικές τους επιχειρήσεις στο νέο  θεσμικό πλαίσιο που ισχύει πλέον στην Ελλάδα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ, ΔΡΑΣΗ 1.2/11

Εταίροι: Επιστημονική Εταιρία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ) & η Διάσταση Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ)

Αναθέτων φορέας: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Υπουργείο Εσωτερικών.

Η  Επιστημονική Εταιρία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ) & η Διάσταση Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ)  έχουν αναλάβει την υλοποίηση του Έργου: «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ» – ΔΡΑΣΗ 1.2/11,το οποίο εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Το Έργο αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) και του προσωπικού των Δήμων του συνόλου της επικράτειας που εμπλέκονται στην εφαρμογή των προτεινόμενων από αυτά δράσεων ένταξης, καθώς και η ανάδειξη των δυνατοτήτων – αρμοδιοτήτων των ΣΕΜ στη διαδικασία ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών. Χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από Εθνικούς πόρους (Υπουργείο Εσωτερικών).

Ειδικότερα, μέσω μιας σειράς αλληλοσυνδεόμενων δράσεων το παρόν έργο επιδιώκει:
α) να αυξήσει και να βελτιώσει τη συμμετοχή των ΥΤΧ στα κοινά, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων τους,
β) Nα ενισχύσει και να προωθήσει τη λειτουργία των ΣΕΜ στο σύνολο των Δήμων της χώρας, γ) να αξιοποιήσει και να εμπλουτίσει τις υπάρχουσες δομές σχετικά με τα ΣΕΜ και
δ) Nα αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών, απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων υλοποίησης τοπικών δράσεων μεταξύ των μελών των ΣΕΜ σε εθνικό επίπεδο.

Η επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων θα επιτευχθεί μέσω

α) Tης διεξαγωγής έρευνας διάγνωσης αναγκών των ΣΕΜ

β) Tης παροχής τεχνικής στήριξης με την

–  Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης (κεντρικό γραφείο βοήθειας – helpdesk)
–  Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου (Call Center). Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί ήδη.
–  Συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία ιστότοπου.(elearning.sem–ete.gr)
–  Διάθεση (παραγωγή και διανομή) ενημερωτικού υλικού.
–  H απασχόληση 4 έμπειρων συμβούλων τεχνικής υποστήριξης
–  H διεξαγωγή Roadshow microseminar σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας .

γ) Tης υλοποίησης δράσεων κατάρτισης

 Συγκεκριμένα προβλέπεται
•  H υλοποίηση 13 8ωρων σεμιναρίων σε κάθε περιφέρεια της χώρας για την πληροφόρηση των μελών των ΣΕΜ και των δημοτικών υπαλλήλων και την υποκίνηση της συμμετοχής τους στο συνολικό πλέγμα των ενεργειών κατάρτισης
•  H υλοποίηση 1 προγράμματος ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (elearning), με δυνατότητα παράλληλης κάλυψης της εκπαίδευσης του συνόλου των εμπλεκομένων στο σύνολο της χώρας. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα υποστηριχθεί με τη διάθεση κατάλληλων χώρων στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, για την εξασφάλιση της πρόσβασης των μεταναστών
•  H υλοποίηση 8 σεμιναρίων σύγχρονης τηλεκατάρτισης (ένα μηνιαίως) με συνδυασμό σταθερού και πρόσθετου εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κάλυψη των διαφορετικών θεματικών των τοπικών σχεδίων ένταξης
•  H υλοποίηση Roadshow microseminar για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών κάθε ΣΕΜ / Δήμου, με χρήση τεχνικών  coaching σε κάθε δήμο της χώρας, την υλοποίηση των οποίων θα αναλάβουν εξειδικευμένα στελέχη παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών της σύμπραξης.
Η διεξαγωγή των σεμιναρίων θα συνοδεύεται από τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με κάθε δήμο για την αποτύπωση των αναγκών του.

δ) Tης υλοποίησης δράσεων δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μέσω δημιουργίας ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας.

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας δίνει ειδικότερα τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους για θέματα ένταξης μεταναστών, ενώ παράλληλα  αποτελεί και βασικό σημείο πληροφόρησης για ειδικούς και για το ευρύ κοινό, μέσω της οποίας  είναι δυνατή η πρόσβαση στις καλές πρακτικές τόσο μεταξύ Δήμων όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην ανάρτηση πληροφοριών σε ζητήματα ένταξης μεταναστών και πληροφόρησης για την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Επιπρόσθετα,  αποτελεί ένα forum προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων σε σχετικά ζητήματα μεταξύ των Δήμων της χώρας. Η βιωσιμότητα της πλατφόρμας έχει διασφαλιστεί μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) η οποία και έχει δεσμευθεί για την ανάληψη συντήρησης της πλατφόρμας και τη βιωσιμότητα μετά την λήξη του έργου.
Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία ΕΠΕΚΣΑ/ ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ θα αξιοποιήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απέκτησε από την επιτυχή υλοποίηση του έργου 1.4/09 (παροχή τεχνικής στήριξη στα ΣΕΜ), καθώς και του έργου 4.1/10 (δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ).