Δημιουργία δικτύου συνεργασίας Σ.Ε.Μ. σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, 4.1/2010

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών- Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ε.Τ.Ε.)
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος- Ιούνιος 2012

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην  δημιουργία ενός Δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και την προώθηση των πολιτικών ένταξης, που θα αποτελείται από εκπροσώπους των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Η δράση θεωρείται ως συνέχεια της προηγούμενης Δράσης (1.4/09), καθώς αξιοποιεί την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ανταλλαγή και μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη Συνεργασία (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.- Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ), η υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης έχει κρίσιμο και διττό χαρακτήρα: α) για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των Σ.Ε.Μ. που θα συμμετάσχουν στα εργαστήρια του Δικτύου και β) την αξιοποίηση του ίδιου του Δικτύου ως εργαλείου ενίσχυσης της ικανότητας του συνόλου των Σ.Ε.Μ. στη χώρα μας να αναπτύξουν τοπικά σχέδια δράσης. Προς επίτευξη του σκοπού του έργου, προβλέπονται μια σειρά από αλληλοενισχυόμενες δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σύσταση και λειτουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, την υλοποίηση 3 εργαστηρίων του Δικτύου στην Ελλάδα και το εξωτερικό (study- visits σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την ανάπτυξη Δικτύων Μάθησης μέσω της διοργάνωσης δεκατριών (13) εργαστηρίων (workshops) σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης: www.sem-ete.gr

Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης

Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης

Πρόγραμμα Δημιουργία Εθνικού Δικτύου ‘Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική ‘Ενταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας»

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Δικαιούχος φορέας: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α)

Μέλη σύμπραξης: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α), Δήμοι Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πευκής

Περίοδος υλοποίησης: 2012- 2014

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελείται από επιμέρους ενέργειες, που εντάσσονται σε τέσσερις θεματικούς άξονες προτεραιότητας: Αξιοπρεπής Διαβίωση (στέγαση, σίτιση και πρόσβαση σε αγαθά πρώτης ανάγκης), Υγεία και Περίθαλψη, Εργασιακή Επανένταξη, Πληροφόρηση & Προσωπική Ενδυνάμωση. Προβλέπεται η δημιουργία ή και η συνέχιση λειτουργίας των κατωτέρω 7 Δομών:

1) Κοινωνικό παντοπωλείο

2) Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής

3) Δομή παροχής συσσιτίων

4) Κοινωνικό φαρμακείο

5) Δημοτικός λαχανόκηπος

6) Τράπεζα χρόνου

7) Γραφείο διαμεσολάβησης

Στις δομές αυτές θα απασχοληθούν συνολικά 33 άτομα. Οι άμεσα ωφελούμενοι του Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης από τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών είναι τουλάχιστον 750 Κάτοικοι των συμμετεχόντων Δήμων που ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού: άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια. Η λειτουργία των συγκεκριμένων Κοινωνικών Δομών στην περιοχή υλοποίησης, είναι απολύτως απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών των ωφελουμένων για στέγαση και σίτιση, παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, δημιουργική ενεργοποίηση τους, πληροφόρηση και προσωπική ενδυνάμωση. Για τη δημιουργία νέων ή και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών δημιουργούνται 33 θέσεις απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών.

Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας

Πρόγραμμα Δημιουργία Εθνικού Δικτύου ‘Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική ‘Ενταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας»

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Aλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Δικαιούχος φορέας: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α)
Μέλη σύμπραξης: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α), Δήμος Γλυφάδας
Περίοδος υλοποίησης: 2012- 2014

Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τη δημιουργία ή και τη συνέχιση λειτουργίας 5 Δομών από τις 8 που προβλέπονται συνολικά στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού:
1) Κοινωνικό Παντοπωλείο: κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.
2) Δομή παροχής συσσιτίων: δομή η οποία λειτουργεί με σταθερό ωράριο, πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την σίτιση των ωφελούμενων.
3) Κοινωνικό Φαρμακείο: φαρμακείο το οποίο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
4) Τράπεζα Χρόνου: δομή η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού συστήματος.
5) Γραφείο Διαμεσολάβησης: δομή η οποία παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές ‘Aμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Για τη δημιουργία νέων ή/ και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών δημιουργούνται 21 θέσεις απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών. Οι άμεσα ωφελούμενοι του Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης από τη λειτουργία των κοινωνικών δομών είναι τουλάχιστον 750 κάτοικοι των συμμετεχόντων Δήμων που ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού: άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια. Η λειτουργία των συγκεκριμένων κοινωνικών δομών στην περιοχή υλοποίησης, είναι απολύτως απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών των ωφελουμένων για στέγαση και σίτιση, παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, δημιουργική ενεργοποίηση τους, πληροφόρηση και προσωπική ενδυνάμωση.

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη Συμμετοχή Ωφελουμένων στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας.

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης ωφελουμένων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας

Ανακοινώθηκαν σήμερα 28/12/2012 τα αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης ωφελουμένων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης  στο Δήμο Γλυφάδας.

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 105 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 105 ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ


Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας πρόσληψης ωφελουμένων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας

Ανακοινώθηκαν σήμερα 14/1/2013 τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης ωφελουμένων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας.

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
3. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
4. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ


Δημοσίευση πρόσκλησης για τη Συμμετοχή των ‘Αμεσα Ωφελουμένων στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας

Δημοσιεύεται σήμερα 14/3/2013 η Πρόσκληση για τη Συμμετοχή των ‘Αμεσα Ωφελουμένων στο “Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας”.

 1. Πρόσκληση άμεσα ωφελουμένων 14/3/2013
 2. Δελτίο τύπου
 3. Δικαιολογητικά
 4. Έντυπο αίτησης
 5. Υπεύθυνη δήλωση

Παράταση υποβολής Αιτήσεων Ένταξης ‘Αμεσα Ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας».
         1.  Ανακοίνωση
         2.  Δελτίο τύπου


Ανακοίνωση για την υποβολή  Αιτήσεων Ένταξης ‘Αμεσα Ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας».

1. Ανακοίνωση
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 03/09/2013 έως τις 30/09/2013.
1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
2. ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (έως 30/9/2013)


Ανακοίνωση τύπου – Ευχαριστήριο Μήνυμα Κοινωνικού Παντοπωλείου Γλυφάδας 14/10/2013
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 14/10/2013


Δελτίο τύπου – Ευχαριστήριο Μήνυμα Κοινωνικού Φαρμακείου Γλυφάδας 24/10/2013
1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24/10/2013


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 04/10/2013 έως τις 18/10/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 22/10/2013 έως τις 30/10/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 1/11/2013 έως τις 8/11/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 11/11/2013 έως τις 22/11/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 28/11/2013 έως τις 13/12/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 19/12/2013 έως τις 10/01/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 13/01/2014 έως τις 22/01/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 23/01/2014 έως τις 03/02/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 04/02/2014 έως τις 13/02/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 17/02/2014 έως τις 07/03/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (για 1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
(ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 106/17-02-2014) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ


Προκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 03/10/2014 έως και τις 27/10/2014.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 16/07/2015 έως τις 31/07/2015.

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Σχετικώς με την πρόσκληση πρόσληψης ωφελούμενων για το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» που αναρτήθηκε στις 15/07/2015 και έληγε στις 31/07/2015, ενημερώνουμε πως παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή, 21/08/2015.

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Θέσεων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας

 1. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 2. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

Προκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
 • να είναι νέοι/ες έως 30 ετών.
 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 28/1/2016 έως τις 11/02/2016.

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Programme PROGRESS 2007- 2013, “Pilot Projects- Working and Living Conditions on Posted Workers”

Αναθέτων Οργανισμός: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Χρηματοδότηση 80%
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο- ΕΙ (Βουλγαρία)
Περίοδος υλοποίησης: Νοέμβριος 2010- Οκτώβριος  2011

Το πρόγραμμα «Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για τους αποσπασμένους εργαζόμενους»   είχε ως σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού dumping που εξελίσσεται στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά όταν εργαζόμενοι από μια χώρα- μέλος αποσπώνται για να εργασθούν σε άλλη χώρα  στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Εκπονήθηκαν δύο έρευνες που  αφορούσαν την διερεύνηση του φαινομένου και των πολιτικών των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αποσπασμένους εργαζομένους, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα (περίπτωση ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης) και την Βουλγαρία. Διοργανώθηκε παράλληλα διεθνές Συνέδριο με το ίδιο θέμα όπου Έλληνες και ξένοι ομιλητές ανέλυσαν τους προβληματισμό τους και πρότειναν λύσεις. Τα συμπεράσματα των μελετών και των ομιλιών εκδόθηκαν σε τόμο.

Υποστήριξη της Λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών Σ.Ε.Μ., 1.4/2009

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών- (Ε.Τ.Ε.)
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Περίοδος υλοποίησης: Μάιος- Ιούνιος 2011

Το πρόγραμμα παρείχε τεχνική στήριξη στον νεοσύστατο θεσμό των Σ.Ε.Μ. σε όλη την  Ελλάδα με σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκπόνηση υποδείγματος Κανονισμού λειτουργίας, Οδηγό Εφαρμογής, Οδηγό Καλών Πρακτικών, εκπαιδευτικό υλικό και ένα διεθνές συνέδριο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τα Σ.Ε.Μ. η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. και το Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ προχώρησαν στις επόμενες ενέργειες και δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης:
α) Διοργάνωση 16 σεμιναρίων face-to-face σε Δήμους και έδρες Περιφερειών για εκπαίδευση εκπροσώπων των Δήμων στο θεσμό των Σ.Ε.Μ. χάρη στα οποία εκπαιδεύτηκαν 288 άτομα
β) Δημιουργία ιστοσελίδας πληροφόρησης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (πλατφόρμα E-learning):
 http://elearning.sem-ete.gr
γ) Ανάρτηση πληροφοριακού και τεκμηριωτικού υλικού στην ιστοσελίδα
δ) Δημιουργία «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» του έργου
ε) Δημιουργία 1.100 λογαριασμών πρόσβασης στην πλατφόρμα Ε-learning με 4 ενότητες- μαθήματα Τηλεκατάρτισης καθώς 76 Δήμοι χρησιμοποίησαν το σύστημα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τα Σ.Ε.Μ. η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. ανέπτυξε τις επόμενες δράσεις Συμβουλευτικής και Δικτύωσης: τηλεφωνική επικοινωνία με το σύνολο των Δήμων της χώρας για διερεύνηση της ανάγκης υποστήριξης και ύπαρξης Σ.Ε.Μ., αποτύπωση της σύστασης και λειτουργίας τους, καθώς και καταγραφή κρίσιμων ζητημάτων. Διαπιστώθηκε ότι 44 Δήμοι διαθέτουν Σ.Ε.Μ. και 158 Δήμοι έχουν Γραφείο Αλλοδαπών. Συνολικά 21 Δήμοι απέστειλαν στοιχεία.

‘Εντυπη ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης, 1.1/2007

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών- Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών-Ε.Τ.Ε.
Επικεφαλής φορέας: Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας.
Περίοδος υλοποίησης: 2009

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) υλοποίησε πρόγραμμα «ΦΙΛΙΑ Ι» με αντικείμενο την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας σύγχρονης έντυπης ενημερωτικής εκστρατείας που απευθύνεται στους υπηκόους τρίτων χωρών με σκοπό οι τελευταίοι να αποκτήσουν πλήρη γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους στη νέα χώρα διαμονής τους και να πληροφορηθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και για τις υφιστάμενες διαδικασίες πρόσβασης σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν και εκτυπώθηκαν τρεις έντυποι οδηγοί με θέματα την υγεία, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα στην ελληνική και αλβανική γλώσσα. Με το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε έτσι ένα σύνολο αλληλένδετων δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και δράσεων διάχυσης και πληροφόρησης σε χώρους συνήθους και εύκολης πρόσβασης των μεταναστών.

‘Εντυπη ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης καθώς και στα ζητήματα της καθημερινότητας και προβολής της αξίας της διαπολιτισμικότητας, 1.7/ 2008

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών-Ε.Τ.Ε.
Επικεφαλής φορέας: Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας.
Περίοδος υλοποίησης: 2009
    
Στο πλαίσιο της γενικότερης δραστηριότητας για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α) συμμετείχε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΙΑ ΙΙ». Το πρόγραμμα ΦΙΛΙΑ ΙΙ είχε ως βασικό σκοπό την προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο σε πέντε τομείς: της υγείας, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, της καθημερινής διαβίωσης των μεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα, αλλά και προβολής της αξίας της διαπολιτισμικότητας. Το σύνολο της εκστρατείας έντυπης ενημέρωσης αφορούσε το σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή 190.000 εντύπων ενημέρωσης στις παραπάνω πέντε θεματικές στην Αγγλική, στη Ρωσική, την Αραβική, την Ελληνική και την Αλβανική γλώσσα. Απώτερος σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση υπηκόων τρίτων χωρών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεων τους στη νέα χώρα διαμονής τους καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτές.

«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)- Β’ κύκλος

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: 2009

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Β’ κύκλος του Υπουργείου Απασχόλησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. υλοποίησε τρία (3) σχέδια δράσης με στόχο την προσέλκυση στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως άνεργοι, γυναίκες, μετανάστες. Επωφελούμενοι Ο.Τ.Α. ήταν ο Δήμος Περιστερίου, ο Δήμος Κορυδαλλού και ο Δήμος Μελισσίων. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων η Εταιρεία προσέλαβε τρεις κοινωνικούς επιστήμονες. Τα στελέχη της εταιρείας παρείχαν επί 12 μήνες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των τριών δήμων υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης των ανέργων για την καλλίτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Εκτυπώθηκαν τρεις Οδηγοί με θέματα την ένταξη, την δημιουργία επιχειρήσεων, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας.

Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)- Α’ κύκλος

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: 2008

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Α’ κύκλος του Υπουργείου Απασχόλησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. υλοποίησε πέντε (5) σχέδια δράσης με στόχο την προσέλκυση στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως νέοι άνεργοι, γυναίκες μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, ηλικιωμένοι άνεργοι κ.λ.π. Δύο από αυτά τα Σχέδια Δράσης αφορούσαν την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι επωφελούμενοι Ο.Τ.Α ήταν η Νομαρχία Πειραιώς, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, ο Δήμος Κερατσινίου και ο Δήμος Αχαρνών. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων η Εταιρεία προσέλαβε πέντε κοινωνικούς επιστήμονες. Τα στελέχη της εταιρείας παρείχαν επί 12 μήνες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των προαναφερόμενων Δήμων υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης για την ένταξή των ενδιαφερομένων στην αγορά εργασίας. Εκτυπώθηκαν πέντε Οδηγοί.

Ασφαλής Κοινωνική Δικτύωση- Safe Social Networking

Αναθέτων Οργανισμός: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: Ιούλιος 2008- Ιούνιος 2009

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς υλοποίησε σε τρεις Δήμους της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής Αθήνας, Περιστέρι, Αχαρνές και Μελίσσια, το Σχέδιο Δράσης “Safe Social Networking”. Σκοπός του προγράμματος που διήρκεσε από το τελευταίο εξάμηνο του 2008 έως το πρώτο εξάμηνο του 2009 ήταν η ενημέρωση και πληροφόρηση γονέων και παιδιών για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης μέσω της συγγραφής και παραγωγής ενός ενημερωτικού φυλλαδίου και τη διοργάνωση τριών ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο. Συνεργάτες της Εταιρείας επεξεργάστηκαν έναν πλήρη Οδηγό για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.