ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προσωρινoύ πίνακα κατάταξης θέσης κοινωνικού λειτουργού της ΣΟΧ 2/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείου και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας».

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης θέσης κοινωνικού λειτουργού της ΣΟΧ 2/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείου και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» από τοn Δικαιούχο με την επωνυμία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Ensuring Continuity in Education for Refugee

continugee.eu

The Continugee Project is granted by the Hellenic National Agency (IKY) via the European Commission. The Coordinator of the Project is National and Kapodistrian University of Athens, Greece and the consortium is consisted of the Scientific Society for Social Cohesion and Development, (EPEKSA), Greece, Fachhochschuele Kiel, Germany and University of Urbino, Italy. The Continugee Project is a three-year KA2 Erasmus+ Strategic Partnership in the field of Strategic Partnerships for school education.

The “Continugee” project specifically aims at creating a partnership,

  1. taking into account the present condition of refugee children and adolescents from the reception areas to the places of “permanent” settlement,
  2. study best practices for the above-mentioned issues,
  3. develop a needs-based curriculum and an in-service training program and implement it in schools and education institutions of participant organizations,
  4. taking into consideration the local conditions and aiming at maximizing the European value along with refugees linguistic and cultural background of such interventions.

Strengthening skills and human capital towards the integration of victims of trafficking- ANDREIA

European Commission, AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) AMIF-2018-AG-INTE: Priority-3.Transnational actions for Integration of Third-Country Nationals in the EU Member States and supporting legal migration.

The general objective of this project is to develop structured, organic measures that can effectively promote the integration of third country nationals victims of THB in the host societies, in view of finding durable solutions and preventing re-trafficking. For this purpose we will adopt a holistic and victim-centred approach that offers a continuum of care and support considering above all the gender, age and form of exploitation of beneficiaries.

The choice to involve 5 EU Nations, with a diverse range of local situations, aims at exchanging good practices and useful tools intended to engage institutions, relevant stakeholders and civic society organizations, firstly among the 5 participating countries, secondly replying these practices in other EU countries engaged in the fight against trafficking in human beings. The action plan intend to:

  • promote capacity-building of professionals involved in the identification and support of victims of THB, providing a multi-agency and multi-disciplinary training;
  • increase awareness of victims of, or at risk from THB to self-assess the risks through awareness-raising meetings and elaboration of a u2018FAQ sheetu2019 made u201cby victims for victimsu201d;
  • enhance economic empowerment of women victims of THB offering: language training courses, a process of assessment/ validation of competencies and actions of skills enhancement;
  • reduce PTSD symptoms and emotional distress in women victims of THB/sexual exploitation, through NET treatment sessions;
  • increase exchange and dissemination of good practices arranging transnational visits and developing specific Guidelines based on the fieldwork experienced in the 5 European contexts.

The expected number of 580 direct beneficiaries, and around 5000 indirect beneficiaries, included those at short, medium and long-term. The number of indirect beneficiaries has the makings of further increase through transferability and dissemination.

The budget of the project is 443.436,89 Euros and it will last 24 months (2020-2021).

Συμμετοχή της ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α στην υλοποίηση του έργου “STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE” – CULSTAGE, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”».

Mε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το διακρατικό έργο “STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE”-CULSTAGE.Το έργο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος – άξονας προτεραιότητας 2 “A sustainable and climate-adaptable cross border area”- και εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα 6c “Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage”. Θα υλοποιηθεί με την συνεργασία συνολικά έξι (6) εταίρων. Εκτός του Δήμου Παγγαίου που είναι ο επικεφαλής εταίρος στην σύμπραξη συμμετέχουν η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τη Βουλγαρία το Πολιτιστικό Κέντρο “Otets Paisiy – 1919” στο Σαντάνσκι, το Πολιτιστικό Κέντρο Emanuil Vaskidovich – 1886 στο Melnik, και το Μοναστήρι “Rozhdestvo Bogorodichno” στο Melnik. Το έργο θα διαρκέσει 24μήνες και αφορά δράσεις ανάπτυξης θρησκευτικού και περιπατητικού τουρισμού στην περιοχή. Η ΕΠΕΚΣΑ θα συμβάλλει με δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης για την ενίσχυση του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού με σκοπό την τοπική ανάπτυξη και την προσέλκυση
επισκεπτών (ειδικών ομάδων πληθυσμού) στα σημεία ενδιαφέροντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.395.436,25 €.

Project Title: Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion

Project Acronym: RNYN

EPEKSA participates as partner through its experts in a European-led multidisciplinary network of 42 members to deal

The RNYN project aims at developing a model of comprehension for rural NEETsu2019 social exclusion risk and protective factors based on the bioecological model. It focuses on three specific goals:

(1) upholding future research capability, with an emphasis on Early Stage Researchers (ESR) and Inclusiveness Target Countries (ITC);

(2) creating a rural NEETsu2019 online observatory; and

(3) fostering knowledge use by policy makers and practitioners.

The RNYN work plan will be produced by 4 working groups; it will contribute to define a coherent model for future research, based on an intensive survey of national and cross- national trends regarding rural NEETsu2019 profile and support systems, as well as methodological and intervention best-practices in the field. RNYN added value stems from an eclectic theoretical, disciplinary, institutional and international approach and in upskilling ESR in ITC that are more affected by high rural NEET rates. In the long run,
RNYNu2019s scientific impact will lead to the creation of a rural NEETsu2019 observatory, integrating ESR in a broad multidisciplinary community and strengthening the COST Inclusiveness Policy.

Long-term socio-economic impact is expected to be translated into (in)ternational legislation to tackle rural NEETsu2019 needs and promote sectoral innovations. RNYN is a timely proposal by creating networks/platforms to organize findings, connect critical mass dealing with rural NEETs and build up research capacity. It is also socially relevant, by aiming at informing policies and on-the-ground practices.

Participating Countries: Bulgaria (4), Cyprus (1), Czech Republic (3), Germany (3), Greece (4), Hungary (2), Italy (2), Moldova (3), Poland (3), Portugal (3), Romania (4), Slovakia (3), Slovenia (2), Spain (4), Turkey (1).

MedTOWN: Co-producing social policies with Social and Solidarity Economy (SSE) actors to fight poverty, inequality and social exclusion”, ENI CBC MED Programme

Information about the project “MedTOWN: Co-producing social policies with Social and Solidarity Economy (SSE) actors to fight poverty, inequality and social exclusion”, ENI CBC MED Programme

MedTOWN is a cooperation project financed by the European Union through the European Neighbourhood Instrument of Cross Border Cooperation within the framework of the Mediterranean Basin 2014-2020 Programme. The main objective of the project is to promote and demonstrate initiatives of co-production of social services through the cooperation of public, private and social solidarity economy (SSE) sector as well as to strengthen the role and the capacities of the SSE actors in the co-production model through a shared Community of Practice and a better regulated framework.

Public services face an unprecedented set of challenges: increasing demand, rising expectations, seemingly intractable social problems and, in many cases, reduced budgets. In Europe previous approaches have produced important improvements in some area, certainly, but failed to tackle the structural inequalities that are fuelling the demand for services. In the Arab world, heterogeneous and fractured social structures, along with occupational shifts from agricultural to industrial and service activities, are overstretching already weak social services schemes that fails to address the real drivers of poverty, inequality and exclusion. MedTOWN is an initiative focused on the combined potential of agents of the social and solidarity economy (SSE), citizenship and local authorities to co-produce the social policies that can fight poverty, inequality, social exclusion and environmental unsustainability in the riparian countries of the Mediterranean basin, providing them with tools and connections to help them build local resilience and foster their transition towards becoming more fair, resilient and sustainable societies in the Euro-Mediterranean region.

The initiative is based on Action Research to support the design of effective public policies on the provision of social services. To that effect a series of experimental actions deploying a co-production model will be undertaken and will serve both as effective modalities to increase the effectiveness of social services delivery during the project and as test-monitoring of results for policy design.

What will be improved?

MedTOWN will provide authorities with low-cost and innovative capacities to deliver quality social services. This will be done through: Social Experimentation on co-production and complementary currencies in the Territories, Policy Dialogue within national strategies and regulations on SSE and social services and Policy and Regulatory Framework for co-production in social services.

The project will support social services provision for 11.376 people strengthen/create partnerships in all participating countries will generate  work; opportunities, will create a Mediterranean database with evidence-based analysis on Regional co-produced social services and will provide 42 policy recommendations.

Who will benefit

Communities with a high proportion of impoverished households (Beni Zeid, Palestine Campolide, Portugal Barrio Amate, Seville Kavala, Greece).

Women victims of gender violence (Tunisia), refugees or people with disabilities (Irbid, Jordan Kavala in Greece).

Social workers and frontline staff in public organizations.

The responsible national/regional bodies in the regulation of social services and SSE.

NGO practioners.

 

Budget: 3.444.831,73 € (86.5 % Programme contribution), Duration in months 36 Months

EPEKSA is partner in a consortium led by Assembly of Cooperation for Peace, Spain with 9 partners (Spain, Greece, Palestine, Jordan, Tunisia, Portugal) in total and 7 associate partners.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of EPEKSA and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structures”:

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Μεταμόρφωσης

Τι είναι η Δομή:
Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Μεταμόρφωσης, αποτελείται από το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και τη «Παροχή Συσσιτίου». Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» διανέμει σε τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κ.λπ., σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων το «Κοινωνικό παντοπωλείο» συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, τα σχολεία και την τοπική κοινωνία.
Η «Παροχή Συσσιτίου» αφορά την δωρεάν διανομή γευμάτων σε πολίτες του Δήμου Μεταμόρφωσης που το έχουν ανάγκη και έχει συγκεκριμένη δυναμικότητα παροχής γευμάτων. Πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, ενώ συνδέεται με τοπικούς φορείς όπως: επιχειρήσεις, σχολεία, ΜΚΟ, την τοπική κοινωνία κ.ά. Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Μεταμόρφωσης, λειτουργεί με σταθερό ωράριο και το απαιτούμενο προσωπικό. Επιπλέον, με τη βοήθεια του Κοινωνικού Λειτουργού που στελεχώνει τη Δομή παρέχεται ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και υποστήριξη των ωφελουμένων.
Τέλος, το προσωπικό της Δομής συντονίζει, ενισχύει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εθελοντών στο όλο εγχείρημα.
Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι:
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» είναι μόνο οι κάτοικοι του
Δήμου Μεταμόρφωσης. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι δύναται να είναι:
α) Έλληνες κάτοικοι του Δήμου
β) Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, καθώς και δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας. Τα άτομα αυτά βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών
στοιχείων.

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Αυγούστου 2017 με Δεκέμβριο 2017:
1η Δράση 3/09/2017: Διάθεση εγχώριων αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Μεταμόρφωσης από τους παραγωγούς και τους κατοίκους στην Πλατεία Δημαρχείου, Μεταμόρφωσης Σωτήρος.

2η Δράση 21/09/2017: Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης πραγματοποίησε διανομή σχολικών ειδών με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε 132 ανήλικα παιδιά των 79 ωφελούμενων οικογενειών στο χώρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεταμόρφωσης.

3η Δράση 26/09/2017: Στο Δήμο Μεταμόρφωσης εφαρμόζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» εξυπηρέτησε και συμμετείχε στη διανομή των προϊόντων του ΤΕΒΑ σε 231 ωφελούμενες οικογένειες.

4η Δράση 1/10/2017: Διάθεση εγχώριων αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Μεταμόρφωσης από τους παραγωγούς και τους κατοίκους στην Πλατεία Δημαρχείου, Μεταμόρφωσης Σωτήρος.

5η Δράση 5/10/2017: Στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Μεταμόρφωσης διοργανώθηκε Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος των ΟΤΑ στην αντιμετώπιση της φτώχειας» όπου έγινε παρουσίαση της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με την «Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» και τη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Μεταμόρφωσης.

6η Δράση 5/11/2017: Διάθεση εγχώριων αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Μεταμόρφωσης από τους παραγωγούς και τους κατοίκους στην Πλατεία Δημαρχείου, Μεταμόρφωσης Σωτήρος.

7η Δράση 2/12/2017: Δράση για τη συλλογή τροφίμων για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» στο χώρο του 1ου Γυμνασίου του Δήμου Μεταμόρφωσης.

8η Δράση 3/12/2017: Διάθεση εγχώριων αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Μεταμόρφωσης από τους παραγωγούς και τους κατοίκους, στην Πλατεία Δημαρχείου, Μεταμόρφωσης Σωτήρος.

9η Δράση 16/12/2017: Πραγματοποιήθηκε διπλή παιδική παράσταση με τίτλο «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η Μουσική!» στο 6ο Δημοτικό σχολείο της Μεταμόρφωσης. Στη δράση αυτή, η οποία είχε κοινωνικό χαρακτήρα, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου και παιχνίδια για την ενίσχυση των ωφελούμενων οικογενειών του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Μεταμόρφωσης.

10η Δράση 19/12/2017: Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» εξυπηρέτησε και συμμετείχε στη διανομή χοιρινού κρέατος σε 74 επιπλέον οικονομικά αδύναμες οικογένειες, ενόψει της γιορτής των Χριστουγέννων, για το γιορτινό τραπέζι.

11η Δράση 20/12/2017: Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Μεταμόρφωσης, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης και την Κοινωφελή Επιχείρηση, διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου υπήρχε μεγάλη ποικιλία σε κεράσματα, μουσικές, καθώς και συσκευασίες με δωράκια που μοιράστηκαν στα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών.

12η Δράση 28/12/2017: Δράση για τη συλλογή τροφίμων για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» σε διήμερο φιλικό αγώνα μπάσκετ στο γήπεδο Κ. Αρβανίτης, στην Μεταμόρφωση. Το «ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ» διοργανώθηκε από το Δήμο Μεταμόρφωσης και τον Γ.Α.Ο.Κ., όπου αντί για εισιτήριο ο κόσμος που παρακολούθησε τους αγώνες πρόσφερε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα.

13η Δράση 29/12/2017: Δράση για τη συλλογή τροφίμων για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» σε φιλικό αγώνα μπάσκετ στο γήπεδο Κ. Αρβανίτης, στην Μεταμόρφωση. Το  «ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ» διοργανώθηκε από το Δήμο Μεταμόρφωσης και τον Γ.Α.Ο.Κ., όπου αντί για εισιτήριο ο κόσμος που παρακολούθησε τους αγώνες πρόσφερε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα.

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Γλυφάδας

Τι είναι η Δομή:
Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Γλυφάδας, αποτελείται από το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και τη «Παροχή Συσσιτίου».
Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» διανέμει σε τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κ.λπ., σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων το «Κοινωνικό παντοπωλείο» συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, τα σχολεία και την τοπική κοινωνία.
Η «Παροχή Συσσιτίου» αφορά την δωρεάν διανομή γευμάτων σε πολίτες του Δήμου Γλυφάδας που το έχουν ανάγκη και έχει συγκεκριμένη δυναμικότητα παροχής γευμάτων. Πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, ενώ συνδέεται με τοπικούς φορείς όπως: επιχειρήσεις, σχολεία, ΜΚΟ, την τοπική κοινωνία κ.ά.
Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Γλυφάδας, λειτουργεί με σταθερό ωράριο και το απαιτούμενο προσωπικό.
Επιπλέον, με τη βοήθεια του Κοινωνικού Λειτουργού που στελεχώνει τη Δομή παρέχεται ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και υποστήριξη των ωφελουμένων.
Τέλος, το προσωπικό της Δομής συντονίζει, ενισχύει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εθελοντών στο όλο εγχείρημα.
Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι:
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» είναι μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Γλυφάδας. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι δύναται να είναι:
α) Έλληνες κάτοικοι του Δήμου
β) Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, καθώς και δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.
Τα άτομα αυτά βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2017 με Δεκέμβριο 2017:

1η Δράση 11 /12/2017: Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Γλυφάδας, στα πλαίσια της θεατρικής παράστασης “Γοργόνες και Μάγκες” που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου.

2η Δράση 16/12/2017-17/12/2017: Συμμετοχή του προσωπικού της Δομής στις διήμερες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Γλυφάδας με την ονομασία “Κόκκινη Νύχτα” με σκοπό την διανομή φυλλαδίων και την συγκέντρωση τροφίμων.

Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών

Σύμπραξη φορέων αποτελούμενη από την ΔΑΕΜ Α.Ε  του  Δήμου Αθηναίων (συντονιστής φορέας), την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Δ.Κ.Ε.Ε.) ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών». Το έργο χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από του Υπουργείο Εσωτερικών/ ΕΤΕ-Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών  και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα  τέλη Ιουνίου 2015.

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργήσει  μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλόγου για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων σε θέματα διαθρησκευτικού ενδιαφέροντος, πίστης και θρησκειών. Στον  δημόσιο διάλογο καλούνται να συμμετάσχουν μετανάστες, εκπρόσωποι θρησκευτικών δογμάτων, ενώσεις και κοινότητες μεταναστών, δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις,  διαπολιτισμικοί μεσάζοντες,  δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης,  επιστήμονες και οι ιδιώτες. O διάλογος θα υποστηριχθεί μέσω μιας ευρύτατης δικτύωσης στο εσωτερικό και εξωτερικό και θα κορυφωθεί με την οργάνωση μια διεθνούς  Ημερίδας τον μήνα Ιούνιο. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η αξιολόγηση των καλών πρακτικών που έχουν αποδειχθεί  επιτυχείς στην προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου σε άλλες χώρες και η διατύπωση συστάσεων προς την ελληνική πολιτεία για τη υιοθέτηση ανάλογων πολιτικών και πρακτικών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλόγου θα λειτουργεί για μια πενταετία στον ιστότοπο της ΔΑΕΜ ΑΕ του Δήμου της Αθήνας.

Το έργο: 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Πληροφορίες:

ΔΑΕΜ, τηλ. 210-5277113, info@daem.gr.

ΕΠΕΚΣΑ, τηλ. 210-3303060, info@epeksa.gr.

ΔΚΕΕ, τηλ. 210-8037643, inortho@otenet.gr.