Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στον Δήμο Καλλιθέας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Θεματικός ‘Αξονας Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δικαιούχος φορέας: Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας για την Καλλιθέα”
Μέλη σύμπραξης: Δήμος Καλλιθέας, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη ΕΠΕΚΣΑ, Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ, PCM Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ, Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Σύμβουλοι Διοίκησης και Ανάπτυξης ΑΕ

Κύριος στόχος του έργου είναι η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων αλλά και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking).

Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της περιοχής παρέμβασης και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας. Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Τοπικό σχέδιο δράσης (Τοπ.Σ.Α.) για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε «πράσινα» επαγγέλματα

Αναθέτων οργανισμός: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
Δικαιούχος φορέας: ΑΣ Πράσινη Ανάκαμψη Ν. Καβάλας
Μέλη σύμπραξης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας ΑΕ- ΑΕΝΑΚ (Συντονιστής), Αναπτυξιακή Καβάλας ΟΤΑ Α.Ε., Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας-  ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Δήμος Παγγαίου, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος Πολιτισμού Αθλητισμού Νέστου ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.- ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ, Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Καβάλας, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, EDISINET K.E.K. A.E., Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α), Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, Επιμελητήριο Καβάλας, Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας, Σύλλογος ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
Περίοδος υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012- Απρίλιος 2014

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ανέργων της περιοχής παρέμβασης σε παραγωγικές δραστηριότητες που βασίζονται στην αξιοποίηση πρώτων υλών που είναι διαθέσιμες στην περιοχή παρέμβασης (Νομός Καβάλας) και έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικής δράσης. Κλάδος αναφοράς είναι ο δυναμικός κλάδος της πράσινης οικονομίας. Ειδικότερα αποσκοπεί στην: α) Ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα της αξιοποίησης του δασικού πλούτου της περιοχής παρέμβασης (Νομός Καβάλας), β) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των καινοτόμων γεωργικών καλλιεργειών, γ) Αξιοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων και προώθηση ειδικών ενεργειακών καλλιεργειών για την παραγωγή βιομάζας, δ) Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων γύρω από την εμπορία και διάθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων ε) Κατάρτιση/ επιμόρφωση στους δασικούς συνεταιρισμούς, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις εμπορικές επιχειρήσεις αγροτικού προσανατολισμού (εμπορία/ διάθεση αγροτικών προϊόντων, πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων). Ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά των επαγγελματικών/ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις οποίες θα εκπαιδεύονται οι ωφελούμενοι, θα προωθείται το αντίστοιχο μοντέλο απασχόλησης/ επιχειρηματικής δραστηριότητας: συνεταιριστικές συμπράξεις, ατομικές επιχειρήσεις, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, προτεραιότητα της Πράξης είναι η δημιουργία ενός (1) δασικού συνεταιρισμού εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και μίας (1) κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με αντικείμενο που θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι ανάλογα με τα ενδιαφέροντα που θα αναδειχθούν από τις δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται στα 130 άτομα.

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στον Δήμο Γλυφάδας – Πρόσκληση Επιλαχόντων Ωφελούμενων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Θεματικός ‘Αξονας Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δικαιούχος φορέας:
Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Κοινωνική Συν-Εργασία”
Μέλη σύμπραξης:
Δήμος Γλυφάδας, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – ΕΒΕΑ, Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη – ΕΠΕΚΣΑ, Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Σύμβουλοι Διοίκησης & Ανάπτυξης ΑΕ, Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ

Κύριο σημείο της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking).

Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της Γλυφάδας και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας. Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναίκειων οργανώσεων)» (‘Α και Β’ κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: 2012-  2013

Το Σχέδιο  Δράσης «ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. Οι μετανάστριες γυναίκες γυρίζουν την πλάτη στην αδήλωτη εργασία» αποσκοπεί στην  προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στην εργασία των γυναικών μεταναστριών μέσω της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Με τις προβλεπόμενες  δράσεις επιδιώκεται η ενίσχυση της ισότητας των φύλων και η  αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  επιμέρους δράσεις σε δύο επίπεδα:
1) Παροχή Συμβουλευτικής. Η συμβουλευτική  παρέχεται 4 φορές την εβδομάδα από εξειδικευμένο Σύμβουλο. Παράλληλα,  δίνεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσης- παροχής συμβουλευτικής από το εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα σε καθημερινή βάση.
2) Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των γυναικών μεταναστριών οι οποίες περιλαμβάνουν την διενέργεια ενημερωτικής καμπάνιας, την διοργάνωση δυο (2) ημερίδων και τριών (3) Workshops στους Δήμους Αθήνας, Κορυδαλλού και Περιστερίου.
Εργαστήρι με θέμα «Εργασία και γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη οργανώνει εργαστήρι με θέμα «Εργασία και γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Η επιστημονική αποτύπωση» την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17.00-20.00 στην Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Συγγρού 134, 4ος όροφος. Το πρόγραμμα

Εργαστήρι με θέμα: «Εργασία και Γυναικεία Μετανάστευση, Εμπειρικές μαρτυρίες»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε και να συμμετάσχετε στο Εργαστήρι που διοργανώνει με θέμα: «Εργασία και Γυναικεία Μετανάστευση, Εμπειρικές μαρτυρίες» την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013, ώρα 7:00μ.μ.Πνευματικό κέντρο Δήμου Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη & Καρυταίνης 4, Κορυδαλλός).

Ημερίδα με θέμα: «Μετανάστευση και Φύλο. Aπό την Αδήλωτη Εργασία στην Ένταξη»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε και να συμμετάσχετε στην Ημερίδα που διοργανώνει με θέμα: «Μετανάστευση και Φύλο. Aπό την Αδήλωτη Εργασία στην Ένταξη» την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013, ώρα 16.00-21.00. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ (Χαρ. Τρικούπη 1 & Λαγουμιτζή, Αθήνα).

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
    a. Δ. Αβαρκιώτης
    b. Μ. Χάλαρης
    c. N. Καμπούρη
    d. Δ. Παρσάνογλου
    e. Μ. Παπαγιαννοπούλου

Γ΄Εργαστήρι με θέμα: «Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία στην Ελλάδα της Κρίσης. Προβλήματα της Δεύτερης Γενιάς»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε και να συμμετάσχετε στο Γ’ Εργαστήρι που διοργανώνει με θέμα: «Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία στην Ελλάδα της Κρίσης.Προβλήματα της Δεύτερης Γενιάς» την Τετάρτη 2  Απριλίου 2014, ώρα 17.00-21.00 μ.μ. Γραφεία ΕΠΕΚΣΑ, (Κλεισόβης 12, 5ος Όροφος, ΠΛ. Κάνιγγος, Αθήνα)

Ημερίδα με θέμα «Φύλο, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Μετανάστριες. Εργαζόμενες και Κοινωνικές Επιχειρήσεις»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη διοργανώνει   Ημερίδα  με θέμα «Φύλο, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Μετανάστριες. Εργαζόμενες και Κοινωνικές Επιχειρήσεις», την Δευτέρα  12  Μαΐου 2014, ώρα 17.00-21.00 στην  Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ,  Χαρ.Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή. Η Ημερίδα, έχει  ως σκοπό να παρουσιάσει τις δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες, και κυρίως οι μετανάστριες,  να εργασθούν νόμιμα και  να επιχειρήσουν δικές τους επιχειρήσεις στο νέο  θεσμικό πλαίσιο που ισχύει πλέον στην Ελλάδα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ, ΔΡΑΣΗ 1.2/11

Εταίροι: Επιστημονική Εταιρία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ) & η Διάσταση Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ)

Αναθέτων φορέας: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Υπουργείο Εσωτερικών.

Η  Επιστημονική Εταιρία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ) & η Διάσταση Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ)  έχουν αναλάβει την υλοποίηση του Έργου: «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ» – ΔΡΑΣΗ 1.2/11,το οποίο εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Το Έργο αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) και του προσωπικού των Δήμων του συνόλου της επικράτειας που εμπλέκονται στην εφαρμογή των προτεινόμενων από αυτά δράσεων ένταξης, καθώς και η ανάδειξη των δυνατοτήτων – αρμοδιοτήτων των ΣΕΜ στη διαδικασία ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών. Χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από Εθνικούς πόρους (Υπουργείο Εσωτερικών).

Ειδικότερα, μέσω μιας σειράς αλληλοσυνδεόμενων δράσεων το παρόν έργο επιδιώκει:
α) να αυξήσει και να βελτιώσει τη συμμετοχή των ΥΤΧ στα κοινά, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων τους,
β) Nα ενισχύσει και να προωθήσει τη λειτουργία των ΣΕΜ στο σύνολο των Δήμων της χώρας, γ) να αξιοποιήσει και να εμπλουτίσει τις υπάρχουσες δομές σχετικά με τα ΣΕΜ και
δ) Nα αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών, απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων υλοποίησης τοπικών δράσεων μεταξύ των μελών των ΣΕΜ σε εθνικό επίπεδο.

Η επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων θα επιτευχθεί μέσω

α) Tης διεξαγωγής έρευνας διάγνωσης αναγκών των ΣΕΜ

β) Tης παροχής τεχνικής στήριξης με την

–  Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης (κεντρικό γραφείο βοήθειας – helpdesk)
–  Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου (Call Center). Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί ήδη.
–  Συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία ιστότοπου.(elearning.sem–ete.gr)
–  Διάθεση (παραγωγή και διανομή) ενημερωτικού υλικού.
–  H απασχόληση 4 έμπειρων συμβούλων τεχνικής υποστήριξης
–  H διεξαγωγή Roadshow microseminar σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας .

γ) Tης υλοποίησης δράσεων κατάρτισης

 Συγκεκριμένα προβλέπεται
•  H υλοποίηση 13 8ωρων σεμιναρίων σε κάθε περιφέρεια της χώρας για την πληροφόρηση των μελών των ΣΕΜ και των δημοτικών υπαλλήλων και την υποκίνηση της συμμετοχής τους στο συνολικό πλέγμα των ενεργειών κατάρτισης
•  H υλοποίηση 1 προγράμματος ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (elearning), με δυνατότητα παράλληλης κάλυψης της εκπαίδευσης του συνόλου των εμπλεκομένων στο σύνολο της χώρας. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα υποστηριχθεί με τη διάθεση κατάλληλων χώρων στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, για την εξασφάλιση της πρόσβασης των μεταναστών
•  H υλοποίηση 8 σεμιναρίων σύγχρονης τηλεκατάρτισης (ένα μηνιαίως) με συνδυασμό σταθερού και πρόσθετου εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κάλυψη των διαφορετικών θεματικών των τοπικών σχεδίων ένταξης
•  H υλοποίηση Roadshow microseminar για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών κάθε ΣΕΜ / Δήμου, με χρήση τεχνικών  coaching σε κάθε δήμο της χώρας, την υλοποίηση των οποίων θα αναλάβουν εξειδικευμένα στελέχη παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών της σύμπραξης.
Η διεξαγωγή των σεμιναρίων θα συνοδεύεται από τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με κάθε δήμο για την αποτύπωση των αναγκών του.

δ) Tης υλοποίησης δράσεων δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μέσω δημιουργίας ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας.

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας δίνει ειδικότερα τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους για θέματα ένταξης μεταναστών, ενώ παράλληλα  αποτελεί και βασικό σημείο πληροφόρησης για ειδικούς και για το ευρύ κοινό, μέσω της οποίας  είναι δυνατή η πρόσβαση στις καλές πρακτικές τόσο μεταξύ Δήμων όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην ανάρτηση πληροφοριών σε ζητήματα ένταξης μεταναστών και πληροφόρησης για την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Επιπρόσθετα,  αποτελεί ένα forum προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων σε σχετικά ζητήματα μεταξύ των Δήμων της χώρας. Η βιωσιμότητα της πλατφόρμας έχει διασφαλιστεί μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) η οποία και έχει δεσμευθεί για την ανάληψη συντήρησης της πλατφόρμας και τη βιωσιμότητα μετά την λήξη του έργου.
Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία ΕΠΕΚΣΑ/ ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ θα αξιοποιήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απέκτησε από την επιτυχή υλοποίηση του έργου 1.4/09 (παροχή τεχνικής στήριξη στα ΣΕΜ), καθώς και του έργου 4.1/10 (δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ).

 

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας Σ.Ε.Μ. σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, 4.1/2010

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών- Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ε.Τ.Ε.)
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος- Ιούνιος 2012

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην  δημιουργία ενός Δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και την προώθηση των πολιτικών ένταξης, που θα αποτελείται από εκπροσώπους των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Η δράση θεωρείται ως συνέχεια της προηγούμενης Δράσης (1.4/09), καθώς αξιοποιεί την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ανταλλαγή και μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη Συνεργασία (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.- Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ), η υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης έχει κρίσιμο και διττό χαρακτήρα: α) για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των Σ.Ε.Μ. που θα συμμετάσχουν στα εργαστήρια του Δικτύου και β) την αξιοποίηση του ίδιου του Δικτύου ως εργαλείου ενίσχυσης της ικανότητας του συνόλου των Σ.Ε.Μ. στη χώρα μας να αναπτύξουν τοπικά σχέδια δράσης. Προς επίτευξη του σκοπού του έργου, προβλέπονται μια σειρά από αλληλοενισχυόμενες δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σύσταση και λειτουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, την υλοποίηση 3 εργαστηρίων του Δικτύου στην Ελλάδα και το εξωτερικό (study- visits σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την ανάπτυξη Δικτύων Μάθησης μέσω της διοργάνωσης δεκατριών (13) εργαστηρίων (workshops) σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης: www.sem-ete.gr

Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης

Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης

Πρόγραμμα Δημιουργία Εθνικού Δικτύου ‘Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική ‘Ενταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας»

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Δικαιούχος φορέας: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α)

Μέλη σύμπραξης: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α), Δήμοι Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πευκής

Περίοδος υλοποίησης: 2012- 2014

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελείται από επιμέρους ενέργειες, που εντάσσονται σε τέσσερις θεματικούς άξονες προτεραιότητας: Αξιοπρεπής Διαβίωση (στέγαση, σίτιση και πρόσβαση σε αγαθά πρώτης ανάγκης), Υγεία και Περίθαλψη, Εργασιακή Επανένταξη, Πληροφόρηση & Προσωπική Ενδυνάμωση. Προβλέπεται η δημιουργία ή και η συνέχιση λειτουργίας των κατωτέρω 7 Δομών:

1) Κοινωνικό παντοπωλείο

2) Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής

3) Δομή παροχής συσσιτίων

4) Κοινωνικό φαρμακείο

5) Δημοτικός λαχανόκηπος

6) Τράπεζα χρόνου

7) Γραφείο διαμεσολάβησης

Στις δομές αυτές θα απασχοληθούν συνολικά 33 άτομα. Οι άμεσα ωφελούμενοι του Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης από τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών είναι τουλάχιστον 750 Κάτοικοι των συμμετεχόντων Δήμων που ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού: άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια. Η λειτουργία των συγκεκριμένων Κοινωνικών Δομών στην περιοχή υλοποίησης, είναι απολύτως απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών των ωφελουμένων για στέγαση και σίτιση, παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, δημιουργική ενεργοποίηση τους, πληροφόρηση και προσωπική ενδυνάμωση. Για τη δημιουργία νέων ή και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών δημιουργούνται 33 θέσεις απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών.

Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας

Πρόγραμμα Δημιουργία Εθνικού Δικτύου ‘Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική ‘Ενταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας»

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Aλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Δικαιούχος φορέας: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α)
Μέλη σύμπραξης: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α), Δήμος Γλυφάδας
Περίοδος υλοποίησης: 2012- 2014

Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τη δημιουργία ή και τη συνέχιση λειτουργίας 5 Δομών από τις 8 που προβλέπονται συνολικά στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού:
1) Κοινωνικό Παντοπωλείο: κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.
2) Δομή παροχής συσσιτίων: δομή η οποία λειτουργεί με σταθερό ωράριο, πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την σίτιση των ωφελούμενων.
3) Κοινωνικό Φαρμακείο: φαρμακείο το οποίο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
4) Τράπεζα Χρόνου: δομή η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού συστήματος.
5) Γραφείο Διαμεσολάβησης: δομή η οποία παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές ‘Aμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Για τη δημιουργία νέων ή/ και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών δημιουργούνται 21 θέσεις απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών. Οι άμεσα ωφελούμενοι του Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης από τη λειτουργία των κοινωνικών δομών είναι τουλάχιστον 750 κάτοικοι των συμμετεχόντων Δήμων που ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού: άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια. Η λειτουργία των συγκεκριμένων κοινωνικών δομών στην περιοχή υλοποίησης, είναι απολύτως απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών των ωφελουμένων για στέγαση και σίτιση, παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, δημιουργική ενεργοποίηση τους, πληροφόρηση και προσωπική ενδυνάμωση.

European Programme PROGRESS 2007- 2013, “Pilot Projects- Working and Living Conditions on Posted Workers”

Αναθέτων Οργανισμός: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Χρηματοδότηση 80%
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο- ΕΙ (Βουλγαρία)
Περίοδος υλοποίησης: Νοέμβριος 2010- Οκτώβριος  2011

Το πρόγραμμα «Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για τους αποσπασμένους εργαζόμενους»   είχε ως σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού dumping που εξελίσσεται στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά όταν εργαζόμενοι από μια χώρα- μέλος αποσπώνται για να εργασθούν σε άλλη χώρα  στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Εκπονήθηκαν δύο έρευνες που  αφορούσαν την διερεύνηση του φαινομένου και των πολιτικών των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αποσπασμένους εργαζομένους, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα (περίπτωση ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης) και την Βουλγαρία. Διοργανώθηκε παράλληλα διεθνές Συνέδριο με το ίδιο θέμα όπου Έλληνες και ξένοι ομιλητές ανέλυσαν τους προβληματισμό τους και πρότειναν λύσεις. Τα συμπεράσματα των μελετών και των ομιλιών εκδόθηκαν σε τόμο.

Υποστήριξη της Λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών Σ.Ε.Μ., 1.4/2009

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών- (Ε.Τ.Ε.)
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Περίοδος υλοποίησης: Μάιος- Ιούνιος 2011

Το πρόγραμμα παρείχε τεχνική στήριξη στον νεοσύστατο θεσμό των Σ.Ε.Μ. σε όλη την  Ελλάδα με σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκπόνηση υποδείγματος Κανονισμού λειτουργίας, Οδηγό Εφαρμογής, Οδηγό Καλών Πρακτικών, εκπαιδευτικό υλικό και ένα διεθνές συνέδριο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τα Σ.Ε.Μ. η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. και το Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ προχώρησαν στις επόμενες ενέργειες και δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης:
α) Διοργάνωση 16 σεμιναρίων face-to-face σε Δήμους και έδρες Περιφερειών για εκπαίδευση εκπροσώπων των Δήμων στο θεσμό των Σ.Ε.Μ. χάρη στα οποία εκπαιδεύτηκαν 288 άτομα
β) Δημιουργία ιστοσελίδας πληροφόρησης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (πλατφόρμα E-learning):
 http://elearning.sem-ete.gr
γ) Ανάρτηση πληροφοριακού και τεκμηριωτικού υλικού στην ιστοσελίδα
δ) Δημιουργία «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» του έργου
ε) Δημιουργία 1.100 λογαριασμών πρόσβασης στην πλατφόρμα Ε-learning με 4 ενότητες- μαθήματα Τηλεκατάρτισης καθώς 76 Δήμοι χρησιμοποίησαν το σύστημα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τα Σ.Ε.Μ. η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. ανέπτυξε τις επόμενες δράσεις Συμβουλευτικής και Δικτύωσης: τηλεφωνική επικοινωνία με το σύνολο των Δήμων της χώρας για διερεύνηση της ανάγκης υποστήριξης και ύπαρξης Σ.Ε.Μ., αποτύπωση της σύστασης και λειτουργίας τους, καθώς και καταγραφή κρίσιμων ζητημάτων. Διαπιστώθηκε ότι 44 Δήμοι διαθέτουν Σ.Ε.Μ. και 158 Δήμοι έχουν Γραφείο Αλλοδαπών. Συνολικά 21 Δήμοι απέστειλαν στοιχεία.