Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης

Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης

Πρόγραμμα Δημιουργία Εθνικού Δικτύου ‘Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική ‘Ενταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας»

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Δικαιούχος φορέας: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α)

Μέλη σύμπραξης: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α), Δήμοι Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πευκής

Περίοδος υλοποίησης: 2012- 2014

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελείται από επιμέρους ενέργειες, που εντάσσονται σε τέσσερις θεματικούς άξονες προτεραιότητας: Αξιοπρεπής Διαβίωση (στέγαση, σίτιση και πρόσβαση σε αγαθά πρώτης ανάγκης), Υγεία και Περίθαλψη, Εργασιακή Επανένταξη, Πληροφόρηση & Προσωπική Ενδυνάμωση. Προβλέπεται η δημιουργία ή και η συνέχιση λειτουργίας των κατωτέρω 7 Δομών:

1) Κοινωνικό παντοπωλείο

2) Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής

3) Δομή παροχής συσσιτίων

4) Κοινωνικό φαρμακείο

5) Δημοτικός λαχανόκηπος

6) Τράπεζα χρόνου

7) Γραφείο διαμεσολάβησης

Στις δομές αυτές θα απασχοληθούν συνολικά 33 άτομα. Οι άμεσα ωφελούμενοι του Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης από τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών είναι τουλάχιστον 750 Κάτοικοι των συμμετεχόντων Δήμων που ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού: άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια. Η λειτουργία των συγκεκριμένων Κοινωνικών Δομών στην περιοχή υλοποίησης, είναι απολύτως απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών των ωφελουμένων για στέγαση και σίτιση, παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, δημιουργική ενεργοποίηση τους, πληροφόρηση και προσωπική ενδυνάμωση. Για τη δημιουργία νέων ή και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών δημιουργούνται 33 θέσεις απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών.

Recommended Posts