Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας

Πρόγραμμα Δημιουργία Εθνικού Δικτύου ‘Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική ‘Ενταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας»

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Aλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Δικαιούχος φορέας: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α)
Μέλη σύμπραξης: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α), Δήμος Γλυφάδας
Περίοδος υλοποίησης: 2012- 2014

Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τη δημιουργία ή και τη συνέχιση λειτουργίας 5 Δομών από τις 8 που προβλέπονται συνολικά στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού:
1) Κοινωνικό Παντοπωλείο: κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.
2) Δομή παροχής συσσιτίων: δομή η οποία λειτουργεί με σταθερό ωράριο, πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την σίτιση των ωφελούμενων.
3) Κοινωνικό Φαρμακείο: φαρμακείο το οποίο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
4) Τράπεζα Χρόνου: δομή η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού συστήματος.
5) Γραφείο Διαμεσολάβησης: δομή η οποία παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές ‘Aμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Για τη δημιουργία νέων ή/ και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών δημιουργούνται 21 θέσεις απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών. Οι άμεσα ωφελούμενοι του Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης από τη λειτουργία των κοινωνικών δομών είναι τουλάχιστον 750 κάτοικοι των συμμετεχόντων Δήμων που ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού: άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια. Η λειτουργία των συγκεκριμένων κοινωνικών δομών στην περιοχή υλοποίησης, είναι απολύτως απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών των ωφελουμένων για στέγαση και σίτιση, παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, δημιουργική ενεργοποίηση τους, πληροφόρηση και προσωπική ενδυνάμωση.

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη Συμμετοχή Ωφελουμένων στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας.

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης ωφελουμένων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας

Ανακοινώθηκαν σήμερα 28/12/2012 τα αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης ωφελουμένων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης  στο Δήμο Γλυφάδας.

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 105 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 105 ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ


Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας πρόσληψης ωφελουμένων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας

Ανακοινώθηκαν σήμερα 14/1/2013 τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης ωφελουμένων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας.

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
3. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
4. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ


Δημοσίευση πρόσκλησης για τη Συμμετοχή των ‘Αμεσα Ωφελουμένων στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας

Δημοσιεύεται σήμερα 14/3/2013 η Πρόσκληση για τη Συμμετοχή των ‘Αμεσα Ωφελουμένων στο “Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας”.

 1. Πρόσκληση άμεσα ωφελουμένων 14/3/2013
 2. Δελτίο τύπου
 3. Δικαιολογητικά
 4. Έντυπο αίτησης
 5. Υπεύθυνη δήλωση

Παράταση υποβολής Αιτήσεων Ένταξης ‘Αμεσα Ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας».
         1.  Ανακοίνωση
         2.  Δελτίο τύπου


Ανακοίνωση για την υποβολή  Αιτήσεων Ένταξης ‘Αμεσα Ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας».

1. Ανακοίνωση
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 03/09/2013 έως τις 30/09/2013.
1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
2. ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (έως 30/9/2013)


Ανακοίνωση τύπου – Ευχαριστήριο Μήνυμα Κοινωνικού Παντοπωλείου Γλυφάδας 14/10/2013
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 14/10/2013


Δελτίο τύπου – Ευχαριστήριο Μήνυμα Κοινωνικού Φαρμακείου Γλυφάδας 24/10/2013
1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24/10/2013


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 04/10/2013 έως τις 18/10/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 22/10/2013 έως τις 30/10/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 1/11/2013 έως τις 8/11/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 11/11/2013 έως τις 22/11/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 28/11/2013 έως τις 13/12/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 19/12/2013 έως τις 10/01/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 13/01/2014 έως τις 22/01/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 23/01/2014 έως τις 03/02/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 04/02/2014 έως τις 13/02/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 17/02/2014 έως τις 07/03/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (για 1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
(ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 106/17-02-2014) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ


Προκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 03/10/2014 έως και τις 27/10/2014.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 16/07/2015 έως τις 31/07/2015.

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Σχετικώς με την πρόσκληση πρόσληψης ωφελούμενων για το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» που αναρτήθηκε στις 15/07/2015 και έληγε στις 31/07/2015, ενημερώνουμε πως παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή, 21/08/2015.

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Θέσεων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας

 1. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 2. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

Προκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
 • να είναι νέοι/ες έως 30 ετών.
 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 28/1/2016 έως τις 11/02/2016.

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Empfohlene Beiträge