ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική», «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείου και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/09/2022) ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση
Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείου και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας», από το Δικαιούχο με την επωνυμία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Πρόσκληση ένταξης νέων ωφελουμένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ».

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη και ο Δήμος Μεταμόρφωσης προσκαλούν τους κατοίκους του Δήμου Μεταμόρφωσης που είναι

  • άστεγοι, είτε
  • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια,

να υποβάλουν αίτηση για τη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και αγαθών από τη «ΔΟΜΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

‘Εντυπη ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης, 1.1/2007

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών- Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών-Ε.Τ.Ε.
Επικεφαλής φορέας: Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας.
Περίοδος υλοποίησης: 2009

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) υλοποίησε πρόγραμμα «ΦΙΛΙΑ Ι» με αντικείμενο την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας σύγχρονης έντυπης ενημερωτικής εκστρατείας που απευθύνεται στους υπηκόους τρίτων χωρών με σκοπό οι τελευταίοι να αποκτήσουν πλήρη γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους στη νέα χώρα διαμονής τους και να πληροφορηθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και για τις υφιστάμενες διαδικασίες πρόσβασης σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν και εκτυπώθηκαν τρεις έντυποι οδηγοί με θέματα την υγεία, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα στην ελληνική και αλβανική γλώσσα. Με το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε έτσι ένα σύνολο αλληλένδετων δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και δράσεων διάχυσης και πληροφόρησης σε χώρους συνήθους και εύκολης πρόσβασης των μεταναστών.

‘Εντυπη ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης καθώς και στα ζητήματα της καθημερινότητας και προβολής της αξίας της διαπολιτισμικότητας, 1.7/ 2008

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών-Ε.Τ.Ε.
Επικεφαλής φορέας: Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας.
Περίοδος υλοποίησης: 2009
    
Στο πλαίσιο της γενικότερης δραστηριότητας για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α) συμμετείχε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΙΑ ΙΙ». Το πρόγραμμα ΦΙΛΙΑ ΙΙ είχε ως βασικό σκοπό την προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο σε πέντε τομείς: της υγείας, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, της καθημερινής διαβίωσης των μεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα, αλλά και προβολής της αξίας της διαπολιτισμικότητας. Το σύνολο της εκστρατείας έντυπης ενημέρωσης αφορούσε το σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή 190.000 εντύπων ενημέρωσης στις παραπάνω πέντε θεματικές στην Αγγλική, στη Ρωσική, την Αραβική, την Ελληνική και την Αλβανική γλώσσα. Απώτερος σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση υπηκόων τρίτων χωρών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεων τους στη νέα χώρα διαμονής τους καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτές.