ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1 / 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ


Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) ως Δικαιούχος της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μεταμόρφωσης: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Μεταμόρφωσης» (MIS) 5003671

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2022, με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου.

Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μεταμόρφωσης: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Μεταμόρφωσης» θα προσληφθεί ένα (1) άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ολόκληρη η ανακοίνωση, τα παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.epeksa.gr). Αναλυτικές πληροφορίες και επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με την ανακοίνωση παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας και στο τηλέφωνο 210-3303060, τις ώρες  10:00 – 14:00.

Δεν θα δίνονται τηλεφωνικώς διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στην τεκμηρίωση της εμπειρίας καθώς από τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν η εμπειρία αυτή αφορά σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 14/12/2021 έως 28/12/2021, είτε ηλεκτρονικά στο info@epeksa.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γραβιάς 9-13, Τ.Κ. 106 78, ΑΘΗΝΑ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) Η/Υ