Δημιουργία δικτύου συνεργασίας Σ.Ε.Μ. σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, 4.1/2010

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών- Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ε.Τ.Ε.)
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος- Ιούνιος 2012

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην  δημιουργία ενός Δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και την προώθηση των πολιτικών ένταξης, που θα αποτελείται από εκπροσώπους των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Η δράση θεωρείται ως συνέχεια της προηγούμενης Δράσης (1.4/09), καθώς αξιοποιεί την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ανταλλαγή και μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη Συνεργασία (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.- Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ), η υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης έχει κρίσιμο και διττό χαρακτήρα: α) για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των Σ.Ε.Μ. που θα συμμετάσχουν στα εργαστήρια του Δικτύου και β) την αξιοποίηση του ίδιου του Δικτύου ως εργαλείου ενίσχυσης της ικανότητας του συνόλου των Σ.Ε.Μ. στη χώρα μας να αναπτύξουν τοπικά σχέδια δράσης. Προς επίτευξη του σκοπού του έργου, προβλέπονται μια σειρά από αλληλοενισχυόμενες δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σύσταση και λειτουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, την υλοποίηση 3 εργαστηρίων του Δικτύου στην Ελλάδα και το εξωτερικό (study- visits σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την ανάπτυξη Δικτύων Μάθησης μέσω της διοργάνωσης δεκατριών (13) εργαστηρίων (workshops) σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης: www.sem-ete.gr

Recommended Posts