Συνδέσεις

Ηνωμένα Έθνη

United Nations
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Development Programme
United Nations Industrial Development Organization

'Αλλοι Διεθνείς Οργανισμοί


International Labour Organization
World Health Organization

Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναζήτηση της από 17.06.1997 νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Business Europe
European Network of Economic Policy Research Institutes (ENEPRI)
Centres des Liaisons Europeennes et Internationales de Sécurite Sociale (CLEISS)
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS)
Confédération Européenne des Cadres (CEC – European Managers)
Cross-Border Workers in the European Union: Information Portal for employees and self-employed persons who live in a EU-Member State and work in another EU-Member State
Eurofound: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Eurofound: European Industrial Relations Observatory on-line (EIRO)
Eurofound: European Working Conditions Observatory (EWCO)
Europa: Γλωσσάριο
Europa: Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης > Σύνοψη της νομοθεσίας > Απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
Europa: Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης > Σύνοψη της νομοθεσίας > Κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την αλληλεγγύη > PROGRESS (2007 – 2013)
Europa: Eur-lex > Νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων > Πλέον πρόσφατα διαθέσιμα έγγραφα
Europa: Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα
Europa: Συνθήκη της Λισαβόνας
European Central Bank
European Economic and Social Committee
European Institute of Social Security (EISS)
European Public Health Alliance (EPHA)
European Social Insurance Platform (ESIP)
European Trade Union Confederation (ETUC)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: EURES – Η Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: SOLVIT – Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υγεία-ΕΕ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υγεία-ΕΕ > Η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια υγεία – Κινητικότητα στην Ευρώπη
Gender- Migration- Intercultural Interaction
Global Forum on MIGRATION & DEVELOPMENT
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 1972, περί του τρόπου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
Marché du travail et genre en Europe
Mobility vs Migration (with the contribution of the European Commission > DG Employment, Social affairs and Equal Opportunities)
Pensions-Research.Org: The International Pensions Research Network
Socialplatform: Platform of European Social NGOs
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Training and Reporting on European Social Security (trESS)
Workability International: Regional Group for Europe