Θεματικοί Φάκελοι

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας

Τσοτσορού Θ., Σκλήκας Ν. (2009), Προτάσεις για την βελτίωση εφαρμογής στην Ελλάδα του Κοινοτικού Δικαίου στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλειας, (Σεπτέμβριος 2009) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Tsotsorou Th., Sklikas N. (2009), “Reflecting on a new type of Community coordination: in search of the optimum interaction between the EC judiciary and legislature”, Prague Conference 50th Anniversary of Coordination of Social Security”, Round table discussion, Dorina Tsotsorou, respondent to J.-C. Fillon “Cross-border health care: towards a coordination of the two ways of patient mobility”, June 2009 (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Σκλήκας Ν., Τσοτσορού Θ. (2008), Η εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στην διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πρώτες παρατηρήσεις, προβληματισμός για την ενσωμάτωση της νομολογίας, οδηγία ή κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 (Οκτώβριος 2008) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Tsotsorou-Pezarou, Th. (2008), 50 years after the start- New rules on E.U. security coordination, Participation in ΅Round-Table on past and future changesΆ, international  conference, Berlin, 26-27 September 2008. (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Αγγελοπούλου, Ο. (2006), Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια, (Ιανουάριος 2006) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Sklikas N., Tsotsorou Th. (2008),  Comments-Intervention as a follow-up to Mr. B. Gertsos' contribution on “Freedom to provide services in the sector of health services – Regulation 1408/71 and Directive 2006/123/EC”, trESS SEMINAR 2008 [Athens, 28.05.2008] (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Σκλήκας Ν., Τσοτσορού Θ. (2008), Το πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και η κοινοτική έννοια της παροχής ασθένειας (Μάρτιος 2008) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Σκλήκας, Ν. (2007), Παρεμβάσεις στην Ημερίδα trESS 2007 (Ιούνιος 2007) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Σκλήκας, Ν. (2005), Τίτλος III – Κεφάλαιο 1 (Παροχές ασθένειας): Η μετάβαση από τον Κανονισμό 1408/71 στον Κανονισμό (ΕΚ) 883/04: Η προβληματική στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας – Πρόταση Οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά – Ενσωμάτωση της νομολογίας ΔΕΚ (ομιλία στην Ημερίδα trESS 2005) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Σκλήκας, Ν. (2004), Ειδικά θέματα του Κανονισμού 1408/71 και η ελληνική νομοθεσία (ομιλία στο Σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, με θέμα «Εμπόδια στην κινητικότητα ερευνητών και ακαδημαϊκών» (Θεσσαλονίκη, 29.03. – 01.04.2004) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Σκλήκας, Ν. (2002), Μειωμένη συμμετοχή στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη συνταξιούχου άλλου κράτους μέλους της ΕE κατΆ αντιστοιχία του δικαιούχου επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ. συνταξιούχου ελληνικού ασφαλιστικού φορέα (Μάρτιος 2002) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Τσοτσορού Θ., Σκλήκας Ν. (2008), Νέες μορφές κινητικότητας και κοινοτικός συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: Δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Ιανουάριος 2008) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Τσοτσορού, Θ. (2007), Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης (ανατύπωση του άρθρου στο ΕΔΚΑ, τόμος ΜΘ΄, τεύχος 9/585) (Σεπτέμβριος 2007) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Tsotsorou, Th. (2007), Comments on the occasion of the public consultation and debate launched by the Commission with its Green Paper on the European Research Area's new perspectives (Σεπτέμβριος 2007) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Tsotsorou, Th. (2007), Intervention in trESS Seminar 2007 (Ιούνιος 2007) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Τσοτσορού Θ., Σκλήκας Ν. (2006), Χαρακτηρισμός πρωτοϋπαγόμενου μετά την 01.01.1993 στην ελληνική κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία ως “παλαιού ασφαλισμένου” με βάση το κοινοτικό δίκαιο (από κοινού ομιλία στο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 στην Ελλάδα, Αθήνα, 05.10.1998) – Ο χαρακτηρισμός ασφαλισμένου πριν από την 01.01.1993 σε σύστημα κοινωνικής ασφάλειας άλλου κράτους μέλους, χωρίς καταβολή εισφορών, ως “παλαιού” ασφαλισμένου (Μάιος 2006) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Tsotsorou, Th. (1999), Applicable legislation in the framework of Community coordination (contribution in the Training Seminar on Community Coordination, Bucharest, October 1999) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)

Tsotsorou Th., Sklikas N. (1999), Modernizing and improving our coordination (contribution in the Working Seminar on Reform of Regulation 1408/71, Helsinki, 3 – 4 September 1999) (κατεβάστε το κείμενο πατώντας εδώ)