Εκδόσεις

Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της η Εταιρεία τα δημοσιοποιεί δια μέσου εκδόσεων, βιβλίων, φυλλαδίων, οδηγών καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της. Τα πρακτικά των Ημερίδων είναι επίσης στην διάθεση των ερευνητών, μελετητών και άλλων ενδιαφερομένων.


Βιβλία

 • T. Sakellaropoulos, A. Stergiou (eds), Posted Workers in Europe, EPEKSA, Αthens 2011


Μελέτες

 • Π. Αλτάνης, Χ. Οικονόμου (επιμ.), Η Προστασία του Παιδιού στην Ελλάδα, Μελέτη , Αθήνα 2008


Κείμενα ‘Ερευνας

 • Ε. Tikos, “The Posting of Workers in Greece. The case of Hellenic Petroleum (ELPE)”, 2011, ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α./EPEKSA Κείμενα έρευνας-Research Papers Νο 6.
 • Ε. Τήκος, «Η απόσπαση εργαζόμενων στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης της απόσπασης εργαζομένων για την κατασκευή υποδομών στη μονάδα των Ελληνικών Πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη», 2011, ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α./EPEKSA, Κείμενα έρευνας-Research Papers Νο 5.
 • EPEKSA/European Institute , «Comparative study on posted workersΆ working and living conditions in Bulgaria and Greece », 2011. ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α./EPEKSA Κείμενα έρευνας-Research Papers Νο 4.
 • Pour La Solidarite, DIESIS , “The illegal work of migrants in the European Union”, 2010, ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α./EPEKSA Κείμενα έρευνας-Research Papers Νο 3.
 • Pour La Solidarite, DIESIS , «Η παράνομη εργσία των μεταναστών στην Ευρωπαική Ένωση», 2010, ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α./EPEKSA Κείμενα έρευνας-Research Papers Νο 2.
 • Μ. Αγελλάκη, «Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση σε Ζητήματα Κοινωνικού Διαλόγου», Εγχειρίδιο, Αθήνα 2007, ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α./EPEKSA Κείμενα έρευνας-Research Papers Νο 1


Οδηγοί

 • Οδηγός-Πλαίσιο συγκρότησης Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) (Θ. Φούσκας), Αθήνα 2011
 • Οδηγός Καλών Πρακτικών. Τα τοπικά Συμβούλια ένταξης μεταναστών των Ευρωπαϊκών χωρών (Θ. Φούσκας), Αθήνα 2011
 • Εγχειρίδιο για τη Σύσταση και Λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) (Θ. Φούσκας), Αθήνα 2011
 • Σχέδιο Κανονισμού σύστασης και λειτουργίας των ΣΕΜ , Αθήνα 2011,
 • Οδηγός για την ευρωπαική στρατγική κοινωνικής ενσωμάτωσης και την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης, Οκτώβριος 2010
 • Οδηγός-Προτάσεις για την Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, Δεκέμβριος 2010
 • Βελτίωση των Συνθηκών Κοινωνικής Ένταξης και Απασχόλησης των Μεταναστών, (Θ. Φούσκας), Αθήνα 2008
 • Ευκαιρίες Κατάρτισης, Επανακατάρτισης και Δια Βίου Εκπαίδευσης, (Σ. Μαστοράκη), Αθήνα 2008
 • Αποτελεσματικές Πρακτικές Αναζήτησης Εργασίας, (Α. Κώστας), Αθήνα 2008
 • Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων( Α. Κώστας), Αθήνα 2007
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας, (Δ. Ντόμης), Αθήνα 2007
 • Επαγγελματική Κατάρτιση για ‘Ανεργες Γυναίκες–Μέλη Μονογονεϊκών Οικογενειών, (Σ. Μαστοράκη), Αθήνα 2007
 • Μέθοδοι και Εργαλεία Αναζήτηση Εργασίας για ‘Ανεργες Γυναίκες Μέλη Μονογονεϊκών Οικογενειών, (Σ. Μαστοράκη), Αθήνα 2007
 • Νομοθετικές Ρυθμίσεις για ‘Ανεργες Γυναίκες- Μέλη Μονογονεϊκών Οικογενειών, (Σ. Μαστοράκη), Αθήνα 2007
 • Πώς Ιδρύεται μία Επιχείρηση – 2 οδηγοί, (Θ. Φούσκας, Ε. Χαΐνας), Αθήνα 2007
 • Πώς Μπορεί να Χρηματοδοτηθεί μία Επιχείρηση– 2 οδηγοί, (Θ. Φούσκας, Ε. Χαΐνάς), Αθήνα 2007
 • Πώς Συντάσσουμε το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Επιχείρησης– 2 οδηγοί, (Θ. Φούσκας, Ε. Χαΐνάς), Αθήνα 2007